Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

BURMISTRZ BIAŁEJ

INFORMUJE O UPRAWNIENIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ - 25 października 2015 roku

GODZINY GŁOSOWANIA od 7:00 do 21:00

 

I. PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Biała ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania,

 2. właściwym dla siebie obwodzie głosowania,

 3. lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych , znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,

 4. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na posłów i na senatora,

 6. warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje wyborcy niepełnosprawnemu , na jego wniosek (zawierający nazwisko i imię oraz adresu stałego zamieszkania), telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej przekażą upoważnieni przez Burmistrza Białej pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej, tj:

Sekretarz Gminy - tel. 77 4388551 ; adres e-mail:

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – tel. 77 4388543;

adres e-mail:

 

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy , którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o :

 1. całkowitej niezdolności do pracy,

 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji,

 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 
  a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

​​mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do Burmistrza Białej o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, najpóźniej do dnia 16 października 2015 roku.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokojach nr 11 , 17 lub pobrać z strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej  (pobierz)

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemna zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (pobierz)

 2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

 3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy Biała, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia
 23 października 2015 r. wyborca musi złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Miejskim w Białej lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się na terenie naszej Gminy w : obwodzie głosowania w Szpitalu w Białej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Grabinie.

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Białej : u Sekretarza Gminy - pokój nr 17 i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich – pokój nr 11 oraz pod nr telefonów: 77 4388551; 77 4388543

 

GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej do dnia 20 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności - pokój nr 14.

W Gminie Biała 6 lokali wyborczych dostosowano są do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej ul. Rynek 10 - Urząd Miejski ,

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Białej ul. Prudnicka 35- Gminne Centrum Kultury

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Łączniku – Publiczne Gimnazjum

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Pogórzu – Remiza OSP

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Grabinie – Remiza OSP

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Solcu – sala Samorządu Mieszkańców.

Po dopisaniu do jednego z /w obwodów wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

 

GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE’A

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na te kartę.

Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na kartę.

 

KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia.

Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Komisja jest obowiązana na prośbę wyborcy niepełnosprawnego do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatora.


 

Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu , takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania w tym w obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Burmistrz Białej
/-/ Edward Plicko

 

Do pobrania:

PDFWniosek o sporządzenie pełnomocnictwa.pdf (832,05KB)

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf (676,55KB)