Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 29 września 2015 r. o godz. 9 00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

odbędzie się X SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała;

 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2014/2015

 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2015r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. ;

  2. uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów , sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku;

  3. zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;

  4. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028;

  5. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015 -2018 z perspektywą do roku 2022;

  6. ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016 – 2019;

  7. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016- 2019;/ druk Nr 10/

  8. w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała;

  9. pozbawienie kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie.

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
Robert Roden