Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 24 września 2015r. na godz, 900

w Sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

Porządek obrad posiedzenia komisji :

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała;

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2014/2015

 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2015r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. ;

  2. uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów , sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku;

  3. zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;

  4. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028;

  5. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015 -2018 z perspektywą do roku 2022;

  6. ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016 – 2019;

  7. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016- 2019;

  8. w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała;

  9. pozbawienie kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne.

 8. Informacja o posiadanych zezwoleniach budowlanych i dokumentacjach technicznych / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej/

 9. Informacja o naliczonych opłatach adiacenckich, rent planistycznych oraz innych opłat związanych z inwestycjami gminnymi za I półrocze 2015r. / temat z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej/

 10. Informacja przedstawiciela KRUS dotycząca zmian ubezpieczenia zdrowotnego / temat wynikający z ramowego planu pracy komisji Rolnictwa…/

 11. Wolne wnioski

 12. Zakończenie.

 

Przewodnicząca posiedzenia
Gabriela Neugebauer
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej