Przejdź do treści strony WCAG

Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

 

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 19 listopada 2015 roku o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż działki gruntu 694/1 m. 5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka

Przedmiotem rokowań będzie działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka. W skład działki wchodzą użytki B/RIVb-0,1100 ha, RIVb-0,0300 ha i PsIII-0,0140 ha. Działka położona jest we wsi Brzeźnica w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych oznaczonych jako 56 i 56a oraz gruntów rolnych. Nieruchomość KW OP1P/00026489/5 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Górka Prudnicka i Brzeźnica ( obie wioski mieszczą się w obrębie Górka Prudnicka) W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała przyjętego uchwałą Nr XXXII.359.2014r Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-09-2014 teren obejmujący działkę 694/1 oznaczony jest symbolem M2- obszary zabudowy mieszkaniowej wiejskiej.

 

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 65 250,00 zł

 

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 19 czerwca 2015 roku, II przetarg 28 sierpnia 2015 roku

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 14 października do 19 listopada 2015 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 13 listopada 2015 roku do godziny 1000 z napisem ,,Rokowania – działka 694/1 w Brzeźnicy ”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  • datę sporządzenia zgłoszenia

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy

( potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości netto podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 6 600,00 zł na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 13 listopada 2015 roku do godziny 1000. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy

 

Wpłacona zaliczka podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania

  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają

  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki ) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u

w rokowaniach.

 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

 

Biała, 2015-10-09