Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 23 listopada 2015r. na godz. 900

w Sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji :

 

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 2. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury , sportu, turystyki i rekreacji w mieście i gminie Biała za okres od 01.01 2014r do 30 .09.2014 r.

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Biała.

 4. Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w tym zakresie

 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. stwierdzenia , że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze nie narusza ustaleń studium;

  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze;

  3. ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku;

  4. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała;

  5. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r.;

  6. określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

  7. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach”;

  8. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w miejscowości Józefów”;

  9. zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r. ;

  10. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2015 – 2028;

  11. trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

  12. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok;

  13. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała;

  14. ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała.

 6. Stan realizacji wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych przez Gminę Biała w 2014 roku oraz plany na nowe rozdania unijne / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej/

 7. Informacja na temat taboru posiadanych samochodów pożarniczych w jednostkach OSP w Gminie Biała z uwzględnieniem ich stanu technicznego , rocznika itd./ temat wynikający z ramowego planu pracy komisji Oświaty… /

 

Przewodnicząca posiedzenia

Elżbieta Malik

Przewodnicząca Komisji Oświaty…