Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Sabina Gorek

PDF   Uchwała Nr XVIII.228.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.pdf (3,81MB)