Przejdź do treści strony WCAG

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) ogłasza, że w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będą działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra. W skład działki wchodzą użytki RIIIb-0,0100 ha, RIVa-0,2643 ha, RV-0,6000 ha. Działki w terenie tworzą jedną całość, użytkowane są rolniczo. Mają kształt zbliżony do rombu, posiadają dostęp do drogi transportu rolnego. Nieruchomość KW OP1P/00058994/1 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokra. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała przyjętego uchwałą Nr XXXII.359.2014r Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-09-2014 teren obejmujący działki 285/69 i 286/70 oznaczony jest symbolem R2- obszary rolne o średnich i niskich walorach produkcyjnych –chronione. Forma sprzedaży : przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 19 lutego 2015 roku do godziny 10 00 wadium w kwocie 4500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złoty ) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż działek 285/69 i 286/70 w Mokrej”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenie przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 334,50 zł oraz koszty notarialne i sądowe. W przypadku konieczności wznowienia granic geodezyjnych działki, koszty prac geodezyjnych pokrywać będzie dodatkowo nabywca. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Biała 2016-01-20