Przejdź do treści strony WCAG

Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4

Działka zabudowana jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem częściowo użytkowym -1 pokój. Budynek częściowo podpiwniczony w części znajdującej się pod kuchnią i pokojem, wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną na krokwiach drewnianych. Nieruchomość pozbawiona wszystkich instalacji, wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi 73,07 m 2 Na działce znajdują się ponadto 4 budynki gospodarcze o pow. 57 m2, 12 m2 36 m2 i 11 m2

Stan techniczny budynku określono jako zły. W budynku nie przeprowadzano remontów i konserwacji przynajmniej od kilkudziesięciu lat.

Miasto Biała posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/284/09 z dnia 31.08.2009 roku. Działka 444 oznaczona jest jako 1MZ- tereny zabudowy mieszkaniowej -zagrodowej

Nieruchomość KW OP1P/00058461/6 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich.

 

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 53 332,00 zł

 

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 19 czerwca 2015 roku, II przetarg 28 sierpnia 2015 roku, I rokowania w dniu 19 listopada 2015

Przetargi i rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 20 stycznia do 19 lutego 2016 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 19 lutego 2015 roku do godziny 1000 z napisem ,,Rokowania – nieruchomość zabudowana Biała ul. Nyska 31”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  • datę sporządzenia zgłoszenia

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy

( potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości netto podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 5 500,00 zł na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 19 lutego 2015 roku do godziny 1000. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania

  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają

  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki ) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Komisja przeprowadzi rokowania zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 1774 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.z 2014 roku poz. 1490) W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u

w rokowaniach.

 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

 

Biała, 2016-01-20