Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 10 00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

odbędzie się XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu grudniu 2015r.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.;

  2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 – 2028;

  3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok;

  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała – Laskowiec w miejscowości Olbrachcice”

  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w miejscowości Józefów”

  6. określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała

  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2016 rok.

  8. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2016.

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 rok.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie.

 

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej