Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką

Biała 2016.03.10

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BIAŁEJ

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką, od wschodu drogami polnymi, od północy rowem i lasem oraz od zachodu rowami, drogą polną i drogą wojewódzką DW 407, granicą działki nr 411/91 i drogą polną (dz. nr 159), uchwalonego uchwałą Nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 roku.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała.

 

Burmistrz Białej
mgr Edward Plicko