Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 10 00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

odbędzie się XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu lutym 2016 r.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

  2. Uchwalenia strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z pespektywą do 2030 roku

  3. Uchwalenia strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z pespektywą do 2030 roku

  4. Uchwalenia strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z pespektywą do 2030 roku

  5. Przyjęcia przez Gminę Biała Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

  6. zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.;

  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 – 2028;

  8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała

  9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej

 9. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2015 rok

 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny

 11. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2015 rok.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie.


Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej