Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 21 marca 2016r. na godz. 1200

w Sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji :

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. Uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

  2. Uchwalenia strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z pespektywą do 2030 roku

  3. Uchwalenia strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z pespektywą do 2030 roku

  4. Uchwalenia strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z pespektywą do 2030 roku

  5. Przyjęcia przez Gminę Biała Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

  6. zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.;

  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 – 2028;

  8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała

  9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej

 5. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2015 rok

 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny

 7. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2015 rok.

 8. Informacja dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne jednostko OSP w Gminie Biała za 2015 rok oraz analiza wypłat ekwiwalentów członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach w 2015 r. / temat z plany pracy Komisji Gospodarczej /

 9. Informacja z wykonania remontów i inwestycji na drogach gminnych w 2015 r. / temat z plany pracy Komisji Gospodarczej /

 10. Informacja dotycząca stanu przygotowań do realizacji programu Rodzina 500+ / temat z plany pracy Komisji Oświaty…/

 11. Wolne wnioski.

 12. Zakończenie.

 

Przewodnicząca posiedzenia

Elżbieta Malik
Przewodnicząca Komisji Oświaty…