Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż działki gruntu rolnego

Przedmiotem sprzedaży będą działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra. W skład działki wchodzą użytki RIIIb-0,0100 ha, RIVa-0,2643 ha, RV-0,6000 ha. Działki w terenie tworzą jedną całość, użytkowane są rolniczo. Mają kształt zbliżony do rombu, posiadają dostęp do drogi transportu rolnego. Nieruchomość KW OP1P/00058994/1 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokra. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała przyjętego uchwałą Nr XXXII.359.2014r Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-09-2014 teren obejmujący działki 285/69 i 286/70 oznaczony jest symbolem R2- obszary rolne o średnich i niskich walorach produkcyjnych –chronione.

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 48 746,00 zł

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 10 grudnia 2015 roku, II przetarg 22 lutego 2016 roku

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 23 marca do 25 kwietnia 2016 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 21 kwietnia 2016 roku do godziny 1000 z napisem ,,Rokowania – działki gruntu 289/69 i 286/70 w Mokrej ”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  • datę sporządzenia zgłoszenia

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy

( potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości netto podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 5000,00 zł

( słownie: pięć tysięcy zł) na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2016 roku do godziny 1000. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania

  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają

  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Komisja przeprowadzi rokowania zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 1774 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u w rokowaniach.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

 

Biała, 2016-03-23