Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE

Biała 2016.04.11

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015.199 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353), w związku z uchwałą Nr XI.149.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 kwietnia do 20 maja 2016 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10, 48-210 Biała, pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu od 8oo do 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku w Wiejskim Centrum Integracji, Chrzelice nr 93, od godziny 13 00 do 1700.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, o których mowa w:

  1. art. 18 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  2. art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej, na adres Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-201 Biała, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2016 roku.

 

Burmistrz Białej
mgr Edward Plicko