Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm) oraz uchwały Nr XIV.132.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 r., zarządzam co następuje:

§1

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf