Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 r, poz. 446) art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2015r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65) zarządza się co następuje:

§1 Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym w Białej przy ul.1Maja 46-48, położony w klatce schodowej ul. 1 Maja 46, usytuowanym na 1089/1 m.18 o pow. 0,0559 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00048140/7 jako współwłasność Gminy Biała wraz ze sprzedażą gruntu w określonym udziale wynoszącym 745/10000 części.

§2 Ustalam cenę na wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 66 431,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złoty)

§3 Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej , będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe.pdf