Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje:

§1  Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

§2  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r..pdf