Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie § 5 ust. 2-4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 0152-5/09 Burmistrza Białej z dnia 26 lutego 2009r. zmienionego zarządzeniem Nr OR.0152-21/09 z dnia 6 października 2009r., oraz zarządzeniem NR OR.120.4.2012 z dnia 25 stycznia 2012r., zarządzam, co następuje:

§1 Powołuję w niżej wymienionym składzie osobowym Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej – podinspektor do księgowości budżetowej w Referacie Finansowym:
 

1) Edward Plicko - Burmistrz Białej - Przewodniczący Komisji
2) Grażyna Biały - Sekretarz Gminy - Członek Komisji
3) Klaudia Kopczyk - Kierownik Referatu Finansowego - Członek Komisji
4) Dorota Solińska - Kierownik Referatu Organizacyjnego - Sekretarz Komisji


§2

§3 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf