Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626 i 1877oraz z 2015 r. poz. 238, 532. 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz § 16 ust.4 i 5 zarządzenia Nr OR.120.14.2011 Burmistrza Białej z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Białej, zarządzam co następuje:

§1 Zatwierdzam Zbiorczy Rejestr Ryzyk zidentyfikowanych w 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Białej

§2 Rejestr, o którym mowa w § 1 stanowią skompletowane w Urzędzie Miejskim w Białej „Arkusze identyfikacji oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku” , sporządzone przez kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

§3 Zobowiązuje kierowników referatów i pracownikach na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Białej do bieżącego monitorowania zidentyfikowanego ryzyka i podejmowania działań określonych w przepisach prawnych z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej.

§4 Wykonanie zarządzenia powierzam Zespołowi Koordynującemu kontrolę zarządczą w Urzędzie Miejskim w Białej.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej.pdf