Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. 2015 r., poz. 2164) zarządza się, co następuje:

§1 Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białej o wartości poniżej 30 000 euro”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2 Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Białej do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych.

§4 Traci moc Zarządzenie Nr OR.120.12.2014 Burmistrza Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej30 000 euro”.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro.pdf