Przejdź do treści strony WCAG

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 29 czerwca 2016 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2. Powyższy lokal składa się z: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z WC. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz ogrzewanie centralne. Lokal przeznaczony jest do wykorzystania jako lokal mieszkalny. Wraz z lokalem mieszkalnym zostanie zbyty udział 13/100 części w częściach wspólnych budynku i działce na której posadowiony jest w/w budynek mieszkalny. Działka oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów numerem 1266/1 mapa 20 o powierzchni 0,0297 ha i zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1P/00054489/6, stanowi współwłasność Gminy Biała. W budynku rozpoczęto już sprzedaż lokali. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała teren w/w działki oznaczony jest symbolem UM – co oznacza teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej Lokal mieszkalny jest lokalem niezamieszkałym po remoncie kapitalnym zakończonym w sierpniu 2008 roku. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Ze stanem zagospodarowania lokalu będzie się można zapoznać w dniu 20 czerwca 2016 roku od godziny 1400 do 1500 lub w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 111 272,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 23 czerwca 2016 roku wadium w kwocie 12 000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białej ul. Armii Ludowej 8/2 ”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenie przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 343,17 zł oraz koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

Biała 2015-05-20