Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016

Burmistrz Białej działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI.99.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT na realizację zadań publicznych skierowany do:

 1. organizacji pozarządowych i  innych podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 z późn. zm.)
 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku  publicznego.

 1. Rodzaj zadań publicznych:
  1. Organizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym, w szczególności wydarzeń promujących kulturowe Gminy Biała.
  2. Organizowanie przedsięwzięć promujących Gminę Biała, w szczególności jej walorów krajoznawczo-turystycznych
 2. Wysokość środków publicznych na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 w roku 2016: 20 000 zł
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Podmiot składający ofertę:
   1. wykonuje zadanie samodzielnie,
   2. posiada możliwości kadrowe i techniczne do realizacji zadania,
   3. posiada doświadczenie w realizacji zadania,
   4. posiada środki własne na udział w realizacji  zadania.
  2. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Białej.
  3. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Białej po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  4. Informacja o wyniku konkursu zostaje ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.biala.gmina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl.
 4. Termin i warunki realizacji zadań: Od dnia podpisania umowy z wybranym w ramach konkursu oferentem do 30.11.2016 r.
 5. Termin składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadań: Organizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym, w szczególności wydarzeń promujących kulturowe Gminy Biała. Organizowanie przedsięwzięć promujących Gminę Biała, w szczególności jej walorów krajoznawczo-turystycznych” w sekretariacie (pokój numer 13) Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek nr 10 w godz. od 7.30 do 15.30 lub pocztą na wyżej wymieniony adres. Liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
  1. Tryb: wsparcie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu składania ofert.
  3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
  4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
  5. W toku rozpatrywania ofert Oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych  dokumentów, informacji lub wyjaśnień.
  6. Złożenie oferty o środki finansowe nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą występuje podmiot.
  7. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
   1. posiadane zasoby kadrowe,
   2. doświadczenie w  realizacji tego typu zadania,
   3. koszty i sporządzona kalkulacja realizacji zadania,
   4. wysokość wkładu własnego: finansowego i niefinansowego Oferenta,
   5. dotychczasowa realizację zleconych zadań publicznych (jeśli dotyczy).
  8. Sposób i możliwość realizacji zadania.
   Dokonując oceny ofert przyznaje się punkty od 0 do 3 za każde kryterium. O pozycji Oferenta na liście przedstawionej przez Komisję Konkursową Burmistrzowi Białej decyduje zdobyta podczas oceny liczba punktów.
  9. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
  10. Przyznanie dotacji wybranemu oferentowi oraz szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem a wybranym  podmiotem. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
  11. Oferty winny być złożone na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011.6.25) i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie  aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
  12. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
  13. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Oferent zobowiązany jest do utrzymania proporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją. Zmiana tej proporcji może polegać na zwiększeniu wkładu własnego.
  14. W kalkulacji przewidywanych finansowych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić tylko te rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki).
  15. Dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów i nieruchomości; koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie związane bezpośrednio z realizacją zadania; zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji; pokrycie strat i długów.
  16. Od decyzji Burmistrza Białej  podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 7. W 2014 roku i 2015 roku powyższe zadanie nie było realizowane.
 8. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.