Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 02/SO - WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

Nazwa usługi:

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności
pokój nr 14 – I piętro, tel. (77) 4388553
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bądź w przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego adres umożliwiający kontakt z wyborcą.
  4. Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

Do wglądu:

  • Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wzory formularzy dostępne są w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (I piętro, pok. nr 14) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej.


Opłaty:

Wniosek i decyzja nie podlegają opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 5 dni od dnia wniesienia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Prudniku, za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r., poz. 684 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 256 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.).


Informacje dodatkowe:

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.

Rejestr wyborców dzieli się na część A - obejmującą obywateli polskich i część B - obejmującą obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź w przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego adres umożliwiający kontakt z wyborcą;

- dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający żądane dane, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Burmistrz przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. Należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się          o wpisanie do rejestru wyborców itp.)

Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku.

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały, w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.
Osoby pozbawione prawa wybierania skreśla się z rejestru wyborców na podstawie przekazywanych gminie zawiadomień Sądu albo Trybunału Stanu.


Pliki do pobrania:

ODTWNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW WRAZ Z DEKLARACJĄ.odt

PDFWNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW WRAZ Z DEKLARACJĄ.pdf

PDFOŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU.pdf

DOCOŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU.doc

PDFIOPDO G58 Organizowanie i przeprowadzanie wyborów i referendówi DRUK WWW.pdf