Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 04/SO - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH

Nazwa usługi:

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH


Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności 
pokój nr 14 – I piętro, tel. (77) 4388553 
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy:

 • w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

 • Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej w organie gminy, przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

 • Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie elektronicznej, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 • Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 • Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w formie elektronicznej, wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.

 • W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.

 • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

 • Osoba niepełnoletnia, nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,

 • Formularz może być sporządzony przez pracownika organu ewidencji ludności w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę stronę.

 • Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie ( zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu,

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 • Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące nie jest wymagane, bowiem wymeldowanie z poprzedniego pobytu następuje na podstawie zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące,

 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Druki Zgłoszenie pobytu stałego i Zgłoszenie pobytu czasowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14.


Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:

- wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika - opłata skarbowa 17zł. Złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika) - opłata skarbowa 17 zł. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała, ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres oraz za co opłata).

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia się z kompletem dokumentów

Jeżeli jednak dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie zameldowania.
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz.2411 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z .2018 poz. 2096 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1000 z późn.zm.).

Informacje dodatkowe:

Obywatel polski, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek zameldowania w miejscu pobytu, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

 • osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania,
 • osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzyma na swój wniosek zaświadczenie potwierdzające dokonania zameldowania, które jest ważne do chwili zmiany zameldowania nie dłużej jednak niż do upływu terminu zameldowania. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, jako wydawane na wniosek, podlega opłacie skarbowej 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlega zaświadczenie wydane w sprawie np. budownictwa mieszkaniowego, świadczeń alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zatrudnienia oraz ochrony zdrowia. Opłaty skarbowej nie pobiera się od osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 • organ gminy na podstawie zgłoszenia jest obowiązany dokonać zameldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby, i miejsca jej pobytu jeżeli zgłoszone dane w zgłoszeniu meldunkowym budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania organ rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej (art.31 ustawy o ewidencji ludności).

Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.


Pliki do pobrania:

PDFoswiadczenie_wlasciciela_lokalu_tylko_do_elektronicznego_zameldowania.pdf

PDFPełnomocnictwo.pdf

PDFIOPDO Ewidencja ludności.pdf

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf