Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 05/SO - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW

Nazwa usługi:

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW


 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności 
pokój nr 14 – I piętro, tel. (77) 4388553 
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Osoba zobowiązana do zameldowania na pobyt stały lub czasowy wypełnia stosowny formularz elektronicznie lub osobiście w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje pismem odręcznym, drukowanymi literami.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany

 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

 • Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.

 • Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego, osoba dokonująca zameldowania powinna posiadać potwierdzenie faktu pobytu pod wskazanym, na tym formularzu adresem, który dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

 • Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Może nim być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 • Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie ( zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 • Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego nie jest wymagane, bowiem wymeldowanie z poprzedniego pobytu następuje na podstawie zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Druki Zgłoszenie pobytu stałego i Zgłoszenie pobytu czasowego są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14.


Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:

- wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika - opłata skarbowa 17zł. Złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika) - opłata skarbowa 17 zł. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała, ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres oraz za co opłata).

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia się z kompletem dokumentów.

Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu „ Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały”, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji administracyjnej (art. 31 ustawy o ewidencji ludności ):

 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku podpisu osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu potwierdzającego fakt przebywania osoby w lokalu),

 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.


  Tryb odwoławczy:

 • Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie zameldowania.
  Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Burmistrza Białej.
  Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


  Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2017 r., poz. 2411 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.);


  Informacje dodatkowe:

 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy

 • Cudzoziemiec będący obywatelem UE i państw EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, od dnia przybycia do tego miejsca.

 • Cudzoziemcy z pozostałych państw mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany przez tych cudzoziemców okres pobytu czasowego nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium RP, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

 • Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego jeżeli ich pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

 • zgłaszając zameldowanie na pobyt stały otrzymuje się z urzędu zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania,

 • zgłaszając zameldowanie na pobyt czasowy otrzyma się na swój wniosek zaświadczenie potwierdzające dokonania zameldowania, które jest ważne do chwili zmiany zameldowania nie dłużej jednak niż do upływu terminu zameldowania.

  Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, jako wydawane na wniosek, podlega opłacie skarbowej 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlega zaświadczenie wydane w sprawie np. budownictwa mieszkaniowego, świadczeń alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zatrudnienia oraz ochrony zdrowia Opłaty skarbowej nie pobiera się od osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 • organ gminy na podstawie zgłoszenia jest obowiązany dokonać zameldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu.

 • jeżeli zgłoszone dane w zgłoszeniu meldunkowym budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania organ rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej (art. 31 ustawy o ewidencji ludności).


  Pliki do pobrania:

  PDFIOPDO Ewidencja ludności.pdf
 • PDFoswiadczenie_wlasciciela_lokalu_tylko_do_elektronicznego_zameldowania.pdf
 • PDFPełnomocnictwo.pdf
 • PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf
 • PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf