Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 06/SO - ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Nazwa usługi:

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności
pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388553
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zameldowanie na: pobyt stały lub pobyt czasowy z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej.

  2. Załączniki:

  • wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

  • dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego.

Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14.

      3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania.

  • Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

  • Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała, ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres oraz za co opłata).


Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 2-ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 k.p.a. 


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Białej 


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1000 z późn. zm.).


Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w przypadku braku potwierdzenia pobytu w lokalu przez właściciela lub najemcę lokalu, braku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.

Natomiast postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. 


Pliki do pobrania:

PDFWniosek o zameldowanie w drodze dec..pdf

PDFPełnomocnictwo.pdf

PDFIOPDO Ewidencja ludności.pdf

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf