Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta usług numer 08/SO - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjne

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjne.


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój numer 14 – pierwsze piętro, telefon: 774388553.


Wymagane dokumenty:

Umotywowany wniosek właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu/nieruchomości.

Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny właściciela do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie w sprawie (np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, postanowienie o podziale majątku, orzeczenie nakazujące opróżnienie lokalu, protokół z wykonania eksmisji przez komornika itp.),
 • dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł,

Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14.


Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10.

 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa. Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała, ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres oraz za co opłata). Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 2-ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 k.p.a.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Białe


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1000 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:

Z wnioskiem o wymeldowanie decyzją administracyjną występuje się w przypadku, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowane okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzone mogą zostać następujące czynności:

 • Oględziny lokalu.
 • Przesłuchania stron i świadków.
 • Wymeldowanie nie ma żadnego związku z ustaleniem uprawnień (prawa) do lokalu, czy też z ewentualnymi roszczeniami majątkowymi, nie rozstrzyga zatem ani o prawie do lokalu, ani o uprawnieniu do przebywania w nim. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 • Warunki konieczne dla zaistnienia podstawy do wymeldowania w trybie decyzji administracyjnej:
  • osoba sama dobrowolnie opuściła dotychczasowe miejsce pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się,
  • Uwaga! W przypadku osoby nieobecnej (nie ustalone zostało miejsca jej przebywania) oraz osoby niezdolnej do czynności prawnych, zostaje skierowany do sądu wniosek o wyznaczenie kuratora.
  • opuszczenie lokalu/nieruchomości nosi cechę trwałości (zabranie rzeczy osobistych, zdanie kluczy, zerwanie więzi z lokalem/nieruchomością, itp.),
  • faktyczne nieprzebywanie w lokalu/nieruchomości.

Pliki do pobrania:

PDFIOPDO Ewidencja ludności.pdf

PDFPełnomocnictwo.pdf

PDFPodanie o wymeldowanie.pdf