Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 09/SO - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nazwa usługi:

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności
pokój nr 14 – I piętro,
tel. 77 4388553
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej:

 • możliwość złożenia formularza osobiście w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, lub w formie elektronicznej na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu,
 • Osoba niepełnoletnia, nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie ( zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu poza granice RP wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę

w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wzory formularzy dostępne są w Referacie Spraw Obywatelskich i zarządzania Kryzysowego (I piętro, pok. nr14) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej.


Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:

- wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia lub jej pełnomocnika - opłata skarbowa 17 zł. Złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika) - opłata skarbowa 17 zł. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała, ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres oraz za co opłata).

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia się z kompletem dokumentów.


Tryb odwoławczy:

Brak.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2017 r., poz. 2411 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.);


Informacje dodatkowe:

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego a zgłoszenia powrotu - najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

Na wniosek zgłaszającego okresowy (ponad 6 miesięczny) wyjazd poza granice RP może zostać wydane zaświadczenie, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlega zaświadczenie wydane w sprawie np. świadczeń alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zatrudnienia oraz ochrony zdrowia. Opłaty skarbowej nie pobiera się od osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Pliki do pobrania:

PDFPełnomocnictwo.pdf

PDFIOPDO Ewidencja ludności.pdf

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf