Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 11/SO - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Nazwa usługi:

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności
pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388553
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia poza czynnościami meldunkowymi,

 • Dowód wpłaty dołączamy do wniosku, w przypadku wydania zaświadczenia nie podlegającego opłacie skarbowej lub zwolnionego od wniesienia tej opłaty (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm) nie dołącza się dowodu wpłaty,

 • Dowód osobisty lub paszport. Cudzoziemiec paszport lub karta pobytu, obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA i Konferencji Szwajcarskiej inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 • W przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
   

  W przypadku ubiegania się o tłumaczenie urzędowe zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy:

 • wniosek,

 • dokument, do którego wielojęzyczny formularz standardowy UE będzie stanowił załącznik,

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu),

 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.


Opłaty:

- 17 zł - opłata skarbowa za wydane zaświadczenia,

- 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

- 17 zł - za tłumaczenie urzędowe zaświadczenia (z dopiskiem: za wydanie wielojęzycznego formularza)

Opłatę za tłumaczenie urzędowe zaświadczenia i opłatę skarbową i można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin 7 dni od daty złożenia podania, jednak w większości przypadków odpisy wydawane są „od ręki” w dniu złożenia podania.


Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1000 z późn. zm. );

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. U.UE.L.2016.200.1)

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2019r., poz. 860).


Informacje dodatkowe:

Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

 • Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi,

 • zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego,

 • wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu,

 • zaświadczenie wydaje się, gdy: urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:

 • jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
 •  po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Formularz nie jest samodzielnym dokumentem, musi on być przedkładany jako załącznik do odpisu krajowego/zaświadczenia.

Formularz wydawany jest w jednym z wybranych języków: angielskim (en), bułgarskim (bg), czeskim (cs), chorwackim (hr), duńskim (da), estońskim (et), fińskim (fi), francuskim (fr), greckim (el), hiszpańskim (es), irlandzkim (ga), litewskim (lt), łotewskim (lv), maltańskim (mt), niderlandzkim (nl), niemieckim (de), portugalskim (pt), rumuńskim (ro), słowackim (sk), słoweńskim (sl), szwedzkim (sv), węgierskim (hu), włoskim (it).


Pliki do pobrania:

PDFIOPDO Ewidencja ludności.pdf

PDFPełnomocnictwo.pdf

PDFWniosek o wydanie formularza wielojęzycznego.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf