Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 13/SO - ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Nazwa usługi:

ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Regina Przyklenk – Inspektor d/s Wojskowych i Dowodów Osobistych
pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388 553
godziny pracy: poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30– 14:00


Wymagane dokumenty:

ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego /konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP, wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym/. 
 2. Jedna aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 35 ' 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii  w pionie, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją
  w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie
  o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
  W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 4. Na żądanie organu w przypadku niezgodności danych osobowych–skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu.
 5. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie (tylko w przypadku gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa).
 6. Dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub z powodu utraty dowodu osobistego – paszport do wglądu lub inny dokument ze zdjęciem.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (BIP), platformie ePUAP oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14. 


Opłaty:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. 


Termin załatwienia sprawy:

Jeden miesiąc – od złożenia wniosku (czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od urzędu). 


Tryb odwoławczy:

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,  przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.),
 • rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), 
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.). 

Informacje dodatkowe:
I ETAP- złożenie wniosku

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 3. Sprawdź na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl  czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

       
II ETAP- odbiór dowodu osobistego

 1. Przedłóż dotychczasowy dowód osobistego (w przypadku wymiany). Inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość np. paszport (w przypadku wniosku złożonego po raz pierwszy lub z powodu utraty).
 2. Przedłóż dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP (dotyczy osoby, która nabyła obywatelstwo polskie).
 3. Odbierz dowód osobisty i podpisz formularz odbioru.
 4. Odbierz kod PUK (wyłącznie posiadacz dowodu osobistego) i potwierdź odbiór.
 5. Ustal kody: PIN1 (4 cyfrowy), PIN2 (6 cyfrowy) - tylko posiadacz dowodu osobistego w warstwie, którego zamieszczono odpowiednie certyfikaty.
 6. Jeśli chcesz szybko i sprawnie odebrać nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną bądź przygotowany na ustalenie numerów PIN.

Zasady odbioru dowodu osobistego: 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku (art. 26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych).

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia nie uczestniczą w złożeniu wniosku i w odbiorze dowodu osobistego. Dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic, kurator. Dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.
Wymagana jest obecność posiadacza dowodu, który osobiście w urzędzie odbiera kod PUK i ustala kody PIN do warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności,
w przypadku gdy:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych,
 • wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.

Ważne! Rodzic lub pełnomocnik odbiera tylko dowód osobisty.

Kod PUK - kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego może odebrać tylko 
i wyłącznie posiadacz dowodu osobistego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty odbiór dowodu osobistego w urzędzie.
Informacje o nowym dowodzie osobistym:

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

 1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Uprawnia do przekraczania granic między innymi do krajów Unii Europejskiej.
 2. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mieszkający na terenie Polski jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
  E-dowód, dzięki warstwie elektronicznej, umożliwi osobie zainteresowanej używać dowodu do elektronicznej komunikacji
  z administracją publiczną i innymi podmiotami. Umożliwia m.in.:
 • na logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
 • potwierdzenie obecności w określonym czasie i miejscu,
 • spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Jeśli chcesz mieć podpis osobisty w e-dowodzie to zaznacz to we wniosku.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych-ustala się – PIN1 (zawierający 4 cyfry).

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby - ustala się PIN 2 (zawierający 6 cyfr).
Ważne ! Jeśli dowód osobisty nie będący e-dowodem czyli dowodem osobistym wydanym przed 4 marca 2019 r. jest nadal ważny nie musisz go wymieniać.

Pamiętaj !!!
Zablokowanie kodu PIN:

 1. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2 - zablokuje dostęp do korzystania z danego certyfikatu.
 2. Odblokowanie jest możliwe w dowolnym urzędzie gminy lub przy użyciu specjalnej aplikacji MSWiA lub na stronie www.edowod.gov.pl .

Zablokowanie kodu PUK:
Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblowania kodu PIN1 i PIN2 a tym samym korzystania z warstwy elektronicznej dowodu (korzystanie z warstwy elektronicznej w takim przypadku wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu).

Utrata kodu PUK:
Posiadacz dowodu osobistego może przywrócić możliwość korzystania z certyfikatów w siedzibie dowolnej gminy.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych. 
 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 
 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. 
 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. 

Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

Informujemy także o możliwości sprawdzenia czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl


Pliki do pobrania:

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

DOCXPełnomocnictwo szczególne.docx