Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 01/USC - WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Nazwa usługi:

WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego 
Leokadia Schneider – Kierownik USC
Pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

 • podanie – wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego.

Do wglądu: dowód osobisty


Opłaty:

 • za odpis skrócony - 22 zł
 • za odpis zupełny - 33 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24 zł
 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego - 17 zł

Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata. Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), dot. dowodu osobistego i paszportu.


Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Podstawa prawna:

 

 • art. 44 ust.1 pkt 1, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. ( Dz. U. z 2014 poz.1741 ze zm.).
 • art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.).

Informacje dodatkowe:

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Białej zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie gminy Biała. Obecnie tutejszy urząd przechowuje akty urodzenia, małżeństwa i zgonu z lat 1914-2015, jednakże odpisy aktów wydawane są z ksiąg stanu cywilnego z następujących lat: urodzenia 1915- 2015, małżeństwa i zgonu 1935-2015. Możliwe jest wydanie odpisu aktu małżeństwa z ksiąg stanu cywilnego z lat 1915-1935, pod warunkiem, że nie został sporządzony akt zgonu osoby, której dokumenty te dotyczą lub nie zarejestrowano informacji o jej zgonie. Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd i prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek