Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 02/USC - REJESTRACJA ZGONÓW

Nazwa usługi:

REJESTRACJA ZGONÓW


Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • książeczka wojskowa - jeżeli osobą zmarłą jest mężczyzna podlegający obowiązkowi służby wojskowej
 • paszport polski osoby zmarłej - jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych
 • zezwolenie prokuratora

do wglądu:

 • dowód osobisty żyjącego współmałżonka
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu zgonu
 • pierwszy odpis aktu zgonu

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu zgonu – skrócony i wielojęzyczny 22 zł, zupełny 33 zł.

Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w dniu zgłoszenia


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje 


Podstawa prawna:

 • art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz 1741 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z ze zm.).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz.1027 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231)

Informacje dodatkowe:

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

 • małżonku lub dzieciach zmarłego,
 • najbliższych krewnych lub powinowatych,
 • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,  osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zgłoszenia dokonuje się według miejsca zdarzenia (zgonu), a nie według miejsca zamieszkania osoby zmarłej.