Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta usług numer 03/USC - Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój numer 11 – pierwsze piętro, telefon: 774388543.


Wymagane dokumenty:

  • podanie (wniosek) o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
  • Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego. Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację.

Do wglądu: dowód osobisty.


Opłaty:

w wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego, za który pobiera się opłatę skarbową - 39 zł. Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata) 


Termin załatwienia sprawy:

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki. Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny tego aktu.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Podstawa prawna:

  • art. 35 i 37 ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z ze zm.).

Informacje dodatkowe:

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu. W przypadku wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego składa się powyższy dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych Osoby uprawnione: wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

  • osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,
  • osoba mająca interes prawny. Sprostowania aktu stanu cywilnego może dokonać również sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, jeśli sprostowanie jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych lub innych aktów stanu cywilnego.

Pliki do pobrania:

PDFWniosek
PDFWniosek