Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 04/USC - ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Nazwa usługi:

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA


Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek, który musi zawierać:
 • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 • nr PESEL,
 • imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
 • adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • uzasadnienie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie). Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuży jednak załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich realizację w chwili zgłoszenia. W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić osobiście zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 


Opłaty:

 • za wydaną decyzję – 37 zł Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata).
 • zwalnia się od opłaty skarbowej:
 • dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska, jednak w większości przypadków decyzja jest wydawana w ciągu 6 - 7 dni. O terminie odbioru decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu podania. Odbiór decyzji – osobiście w pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych. 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białej.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. nr 220 poz. 1414 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 628 ze zm.) 

Informacje dodatkowe:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:  imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,  na imię lub nazwisko używane,  na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,  na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku. Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, do którego złożono wniosek. Wnioskodawcy składają podania o zmianę imion i nazwisk osobiście i indywidualnie dla każdej osoby, gdy o zmianę nazwiska ubiegają się małżonkowie. Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania tego wymogu pod warunkiem dokonania tej czynności na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula RP. Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej. Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osoby zamieszkałej poza granicami RP może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. 


Pliki do pobrania:

PDFWniosek