Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 08/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC

Nazwa usługi:

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC 


Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

 • w/w dokumenty oraz
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny paszport – do wglądu,
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej, do zawarcia małżeństwa, które powininno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców
 • miejsce zamieszkania
 • dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
 • klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tegoż dokumentu.

Dodatkowo:

 • osoba rozwiedziona - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, lub dokument potwierdzający jego rozwiązanie,
 • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo konsula. Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.


Opłaty:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł

Opłatę skarbową można wnieść bezpośrednio w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata) 1 egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie, po sporządzeniu aktu.


Termin załatwienia sprawy:

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa).

Złożone przed kierownikiem zapewnienia ważne są przez okres 6-ciu miesięcy.

Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.


Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Podstawa prawna:

 • art.31, 76-79, art.85 pkt.5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)
 • art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. 2015 r. poz.180). 

Informacje dodatkowe:

Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

W dniu ślubu wymagane są dowody osobiste świadków – do wglądu.

Oświadczenie o nazwisku: Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać złożone poza lokalem urzędu stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, jeżeli:

 1. jeżeli osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia;
 2. pozbawiona wolności;
 3. wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

W przypadku spełnienia wymogów dla miejsca ceremonii i jego akceptacji, osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 1 000 zł.