Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 09/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY

Nazwa usługi:

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY

 


Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543 


Wymagane dokumenty:

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

 • w/w dokumenty oraz
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny paszport – do wglądu,
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej, do zawarcia małżeństwa, które powininno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • datę i miejsce urodzenia
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców
  • miejsce zamieszkania
  • dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
  • klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę. Zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tegoż dokumentu.

Dodatkowo:

 • osoba rozwiedziona - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, lub dokument potwierdzający jego rozwiązanie,
 • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo konsula. Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.


Opłaty:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł ( dot. osób, które zawierają związek małżeński na terenie gminy Biała)

Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata).

W przypadku osób zawierających małżeństwo w miejscowości na terenie innej gminy, opłatę należy wpłacić na konto urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

1 egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa wydawany są bezpłatnie, bezpośrednio po sporządzeniu aktu.


 

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje wybrany, przez jedną z zainteresowanych stron, kierownik urzędu stanu cywilnego bezpośrednio po przyjęciu pisemnych zapewnień od nowożeńców. Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.


Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Podstawa prawna:

 • art. 1 § 2 i 3, art. 4 1 , art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.788 ze zm.)
 • art. 15 ust. 2, art.31, art. 32 ust.2, art. 47 ust.1, art. 76-82, art.86 ust.3, art.87 ust.3,4 i 5,art.89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r.poz.225)
 • art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. Nr 51 z 1998 r. poz. 318)

  Informacje dodatkowe:

  Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim, wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

  Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC, celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia  oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

  Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przekazać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.

  W związku z powyższym opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa.

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego po złożeniu wszystkich dokumentów wydaje 2 egz. zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, których ważność określona jest na 6 miesiące od daty wydania. Od wydanych zaświadczeń nie pobiera się żadnej opłaty.

  Po zawarciu małżeństwa konkordatowego osoby, które zawarły ten związek zgłaszają się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego celem odebrania 1 egz. odpisu aktu małżeństwa.


  Pliki do pobrania:

 • PDFWniosek.pdf