Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 10/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ

Nazwa usługi:

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC 


Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek – podanie o wydanie zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka.

  Do wglądu: dowód osobisty lub paszport polski.

Opłaty:

 • za zaświadczenie - 38 zł
  Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego:
  BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10
  (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata)

Termin załatwienia sprawy:

W tym samym dniu, po złożeniu kompletu dokumentów


Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Podstawa prawna:

 • art. 83 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. ( Dz. U. z 2014 poz.1741 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie wydaje wybrany przez stronę kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie, dlatego stawiennictwo osobiste jest obowiązkowe. Obywatel polski przebywający za granicą może zwrócić się o wydanie takiego zaświadczenia do Konsula RP w najbliższej placówce dyplomatycznej, pod warunkiem przedłożenia wymienionych wcześniej dokumentów oraz odpisu aktu urodzenia, a jeżeli wcześniej pozostawał w związku małżeńskim, odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub o jego ustaniu. Zaświadczenie wydaje się osobom, które spełniają warunki określone w odpowiednich przepisach do zawarcia związku małżeńskiego (np. wymagany wiek, itp.) .


Pliki do pobrania:

PDFWniosek do karty 10/USC.pdf