Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 11/USC - UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOT. ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa usługi:
UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOT. ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, celem naniesienia wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa
 • oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności
 • świadectwo dotyczące orzeczenia w sprawach małżeńskich sądu zagranicznego w/g wzoru określonego w art. 39 rozporządzenia Rady Europy nr 2201/2003 , wydawane przez sąd zagraniczny na żądanie zainteresowanej strony,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez przez tłumacza przysięgłego lub w przypadku osób będących poza granicami polski przez konsula. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego
 • do wglądu: dowód osobisty lub paszport

Opłaty:

 • czynność (wpisanie wzmianki) – 11 zł
  Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata)

Termin załatwienia sprawy:
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca


Tryb odwoławczy:
Do Sądu Okręgowego w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy wpisania wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa.


Podstawa prawna:

 • art. 37 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dot. odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U.UE.L.2003.338.1) - Ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

Informacje dodatkowe:
Uznanie orzeczenia wyroku rozwodowego polega na wpisaniu wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 01 maja 2004 r.
Dania będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej nie uczestniczyła w przyjęciu ww. rozporządzenia. Orzeczenia wydane w Danii po 01 lipca 2009 r. podlegają uznaniu z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), wydane wcześniej podlegają uznaniu w procedurze sądowej

W przypadku orzeczeń holenderskich konieczne jest dostarczenie dowodu włączenia orzeczenia do rejestracji stanu cywilnego w Holandii.

Orzeczenia wydane przed 01 maja 2004 r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu z mocy prawa

W sytuacji gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie; lub
 • dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.

Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo)
 • poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio na adres właściwego USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

Orzeczenia wydane przed 01 maja 2004 r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu z mocy prawa.