Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 12/USC - UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Nazwa usługi:
Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej
  • oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z APOSTILLE
  • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści
  • uwierzytelniony przekład na język polski ww. dokumentów dokonany przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula
  • jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport


Opłaty:

  • czynność (wpisanie wzmianki) – 11 zł Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata)

Termin załatwienia sprawy:
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca. Tryb odwoławczy: Do Sądu Okręgowego w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy wpisania wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa.


Podstawa prawna:

  • art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
  • Ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

  • na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego podlegają uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego orzeczenia wydane po dniu 01 lipca 2009r.
  • orzeczenia wydane przed dniem 01 lipca 2009 roku w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym z wyjątkiem państw, z którymi obowiązuje umowa dwustronna o uznawaniu orzeczeń z mocy prawa.