Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 13/USC - POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Nazwa usługi: 

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli wnioskodawca posiada: odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, w przypadku gdy małżeństwo zawarte zostało poza Gminą Biała - prosimy o jego zabranie.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego.

Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.


Opłaty:

  • przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – 11 zł.

Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata) 


Termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Gminą Biała, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu. Wniosek o wydanie odpisu i sam odpis przesyłane są drogą pocztową. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.


Tryb odwoławczy:

Odwołania w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska rozpatruje Wojewoda Opolski za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białej

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.


Podstawa prawna:

  • art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.)
  • art. 18, art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem.

Oświadczenie składane jest w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Przyjęcie oświadczenia dokumentuje się w formie protokołu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego 


Pliki do pobrania

PDFWniosek.pdf