Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 14/USC - UZNANIE OJCOSTWA

Nazwa usługi:

UZNANIE OJCOSTWA


Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

 • Ważne dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu.
 • Aktualne zaświadczenie o wysokości ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego

  Opłaty:

  Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
 • Opłacie skarbowej podlega:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z naniesioną zmianą – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: 
  BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata.

  Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu. 


  Termin załatwienia sprawy:
 • Przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa następuje bez zbędnej zwłoki.
  Tryb odwoławczy:
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
  Podstawa prawna:
 • art. 61 - 66 ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

  Informacje dodatkowe:

  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć przed dowolnym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub przed konsulem. Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców. Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.

  Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy 300 dni od daty zgonu męża.

  Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność i wyrażenie zgody dziecka na uznanie ojcostwa.

  Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny, mający zdolność prawną do czynności prawnych. Nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy, gdy zachodzi domniemanie pochodzenia od męża matki