Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 01/FN - PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Nazwa usługi:

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Inspektor ds. podatków
Patrycja Kozaczewska – Podinspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

  • Informacja w sprawie podatku leśnego  ( IL -1 ).  
    Wzory formularzy w załączeniu, dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz  w Referacie Finansowym
    (II piętro pok. Nr 15).
  • Do wglądu: akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy.

Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, od daty złożenia wymaganych dokumentów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji na dany rok podatkowy, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13).  


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z póżn. zm),
  • Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).

Informacje dodatkowe:

Podatnik jest zobowiązany złożyć tut. organowi podatkowemu, informacje  o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru,  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku, jak również o wszelkich zmianach odnośnie powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela lub adresu zamieszkania.
Podatek  jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w  terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 
Podatki  można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała,
Bank Spółdzielczy w Białej  nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002


Pliki do pobrania:

Deklaracje podatkowe