Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 02/FN - PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Nazwa usługi:

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

  • Deklaracja na podatek leśny (DL -1)

​Wzory formularzy dostępne są w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 15) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać deklaracje sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, w przypadku powstania, wygaśnięcia, bądź zmiany - w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. W przypadku niezłożenia deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wymiar podatku leśnego, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13). 


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z póżn. zm),
  • Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).

Informacje dodatkowe:

Podatek należy wpłacać bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca. Od 1 stycznia 2006 r. podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Zadeklarowaną kwotę podatku można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała, Bank Spółdzielczy w Białej nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 


Pliki do pobrania:

Deklaracje podatkowe