Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 04/FN - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Nazwa usługi:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Podinspektor ds. podatków
Ingrid Puchala – Inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

  • nformacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN -1)

Wzory formularzy dostępne są w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 15) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej. - Do wglądu: akt notarialny, umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy


Opłaty:

Nie podlega opłacie. 


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, od daty złożenia wymaganych dokumentów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji na dany rok podatkowy, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13).


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1785),

  • Uchwała Nr XI.93.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określania wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r., poz. 2721),

  • Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Biała ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 2044),

  • Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2017 r. poz. 2348),

  • Uchwała Nr XX/237/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2008 r. Nr 99 poz. 2303)


Informacje dodatkowe:

Podatnik jest zobowiązany złożyć tut. organowi podatkowemu, informacje o nieruchomościach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku, jak również o wszelkich zmianach odnośnie powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela lub adresu zamieszkania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Podatki można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała, Bank Spółdzielczy w Białej nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002


Pliki do pobrania:

Deklaracje podatkowe