Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 05/FN - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Nazwa usługi:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

  • Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN -1)

Wzory formularzy dostępne są w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 15) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej


Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać deklaracje sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w przypadku powstania, wygaśnięcia, bądź zmiany, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. W przypadku niezłożenia deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wymiar podatku od nieruchomości, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13). 


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),

  • Uchwała Nr XI.93.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określania wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r., poz. 2721),

  • Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Biała ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 2044),

  • Uchwała Nr XX/237/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2008 r. Nr 99 poz. 2303)

  • Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2017 r. poz. 2348).


Informacje dodatkowe:

Podatek należy wpłacać bez wezwania w terminie do 15 – tego dnia każdego miesiąca. Od 1 stycznia 2006r. podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Zadeklarowaną kwotę podatku można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała, Bank Spółdzielczy w Białej nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002


Pliki do pobrania:

Deklaracje podatkowe