Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 07/FN - PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Nazwa usługi:

PODATEK ROLNY  OD OSÓB  PRAWNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.


Miejsce załatwienia sprawy:

 Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Podinspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek rolny (DR -1).
Wzory formularzy w załączeniu, dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w Referacie Finansowym (II piętro pok. Nr 15).


Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, są obowiązane składać deklaracje, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, w przypadku powstania, wygaśnięcia, bądź zmiany  w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
W przypadku nie złożenia deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzje ustalającą wymiar podatku rolnego, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13)


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.  z  2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1892), 
 • Uchwała Nr XI.93.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie określania wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r., poz. 2721),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).

  Informacje dodatkowe:

 • Podatek  jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w  terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Od 1 stycznia 2006 r. podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
  Zadeklarowaną kwotę podatku można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała,  
  Bank Spółdzielczy w Białej  nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002


  Pliki do pobrania:

 • Deklaracje podatkowe