Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 08/FN - ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU

Nazwa usługi:

ULGA Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Inspektor ds. podatków
Patrycja Kozaczewska – Podinspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tyt. kupna gruntu.
Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 15).
Do wniosku dołączamy kserokopię aktu notarialnego.


Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Decyzję można odebrać osobiście (II piętro, pokój nr 15), bądź zostanie przesłana do Wnioskodawcy listem poleconym.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13). 


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ).

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie sprawy kończy się wydaniem decyzji.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Zwolnienia z tyt. kupna stosuje się przy zakupie gruntów  do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. 


Pliki do pobrania:

PDFFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.pdf

DOCWniosek o udzielenie zwolnienia i ulgę w podatku rolnym.doc
PDFWniosek o udzielenie zwolnienia i ulgę w podatku rolnym.pdf