Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 09/FN - ULGA INWESTYCYJNA

Nazwa usługi:

ULGA INWESTYCYJNA


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Patrycja Kozaczewska – Podinspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

 • Podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Podanie  może być sporządzone samodzielnie lub  na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu lub w Referacie Finansowym  ( II piętro, pokój nr 15 ).
  Do podania dołączamy :
 • Faktury/rachunki ( oryginały ) lub uwierzytelnione odpisy wraz z zestawieniem przedkładanych faktur/rachunków.

Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Decyzję można odebrać osobiście (II piętro, pokój nr 15), bądź zostanie przesłana do Wnioskodawcy listem poleconym.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13). 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity: Dz. U.  z  2017 r. poz. 201 z późn. zm.). 
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.  z  2017 r.  poz. 1892)

Informacje dodatkowe:

Załatwienie sprawy kończy się wydaniem decyzji.
Przed wydaniem decyzji o przyznaniu ulgi inwestycyjnej sporządza się u wnioskodawcy  protokół z oględzin wykonanej inwestycji . O terminie spisania protokołu powiadamia się 7 dni wcześniej. 

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  24-05-2016 12:40
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  29-04-2020 23:26
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 857
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl