Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 11/FN - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

Nazwa usługi:

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH-OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEGO PODATKU


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat  Finansowy
Magdalena Kusber –  Inspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek-czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

  • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.
    Wzory formularzy dostępne są w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 16) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Osoby fizyczne i osoby prawne obowiązane są składać deklaracje, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.


Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1537 ze zmianami);
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1785 ze zmianami);
  • uchwalana corocznie uchwała w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.

Informacje dodatkowe:

Podatkiem od środków transportowych objęte są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • autobusy, z wyjątkiem wykorzystywanych wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Zadeklarowaną kwotę podatku należy wpłacać w kasie Urzędu (I piętro pok. Nr 10) albo na rachunek bankowy gminy: Bank Spółdzielczy w Białej nr 29 8903 00025 2001 0000 2020 0002


Pliki do pobrania:

Deklaracje podatkowe