Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 13/FN - ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Nazwa usługi:

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat  Finansowy

 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne – Patrycja Kozaczewska – Podinspektor ds. podatków
  Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
 • podatek od środków transportowych - Magdalena Kusber –  Inspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków
  Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533

godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek-czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

Podanie o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty oraz odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę z uzasadnieniem sytuacji finansowej i materialnej, (podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularzy dostępnych na stronie internetowej urzędu lub  w Referacie Finansowym  (II piętro, pok. nr 15)
Do wniosku dołączamy:

 • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie, odcinki emerytur lub rent (kserokopie lub oryginały), 
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego ( kserokopia lub oryginał),
 • przedsiębiorca dodatkowo zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii zaświadczeń „de minimis” o otrzymanej pomocy publicznej z 3 ostatnich lat podatkowych.  

Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Decyzję można odebrać osobiście (II piętro, pokój nr 15 lub 16),  bądź zostanie przesłana do Wnioskodawcy  listem poleconym.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13).


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
 • Ustawa  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1808 z późn. zm.),
 • Uchwała  Nr XXIII/270/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2009 r. Nr 42 poz.735).

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie sprawy kończy się wydaniem decyzji.
W wydanej decyzji o odroczenie, rozłożenie, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej, która jest uiszczana w terminie płatności raty. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 5%  kwoty odsetek.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.pdf
PDFWniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.pdf